Memurun Savunma Hakkı

20.12.2016, 22:14'de eklendi
Memurun Savunma Hakkı
DMK 125. Madde de “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller’’ sayılmıştır.

Bu maddeye göre yasada sayılmış nedenler hakkında amirler tarafından disiplin cezaları verebilmektedir fakat bu yönde verilen kararlarda aşağıda açıklanacak savunma hakkı kurallarına riayet edilmek zorundadır.
Memur soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun en az 7 gün olmak koşulu ile verdiği süre içerisinde savunmasını yapması gerekir. Bu süre içinde savunma yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Yasa koyucu Anayasa 129. Madde “Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.’’ diyerek savunma hakkının önemini vurgulamış ve anayasal teminat altına almaktadır.
 
Yasa koyucu ayrıca 657 Sayılı Yasa da savunma hakkını düzenlemiş“Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.’’ diyerek amirin içerisinde yapılması gerektiğinihükmede memurlar için bağlayıcıdır.
 
Suçlama konusu memura bildirilmelidir. Bu bildirimde memura yüklenen fiil veya halini yerini zamanını oluş şeklini içermesi gerekmektedir.
 
Ayrıca yerleşik yargı kararlarında suçlama konusunda açık ve detaylı bilgi vermeden ve kendisini yeterince savunması sağlanmadan disiplin cezasının tecziyesi yönünde tesis edilen işlemler hukuka aykırı bulunmaktadır.
 
Memurun savunma hakkını bilmesi ve bu kurallara uygun savunma yapması hem hukukun doğru uygulanması bakımından hem de hak kayıplarını önlemek açısından çok önemli bulunmaktadır.
 
Yasa koyucu aynı zamanda verilen disiplin cezalarının idare içerisinde bir kez daha denetlenmesine fırsat vermektedir. Disiplin cezası verildikten sonra DMK’nun Madde 135 devreye girecek ve memurun 7 gün içinde yapacağı itirazla konu disiplin kuruluna veya Yüksek Disiplin Kurulu’na intikal edecektir.
 
“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.’’
 
Av. İsmail AKDAŞ

Yazılım &Tasarım OMEDYA