MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ÇALIŞTAYI YAPILDI

18.4.2019, 09:56'de eklendi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ÇALIŞTAYI YAPILDI

Daha önce MSB intranet sayfasından duyurulduğu ve camiamızca da bilindiği üzere 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde MSB’de Personel Çalıştayı yapılmıştır.

Söz konusu PERSONEL ÇALIŞTAYI’nın;

Devlet Memurlarına yönelik Sivil Devlet Memurlarının motivasyonunun ve kurumsal aidiyetinin arttırılması maksadıyla GÖREVDE YÜKSELME ve ROTASYONA TABİ TUTULMASI konularına ilişkin teklif, tespit ve değerlendirmelerimiz çalıştay öncesinde 19 sayfalık bir rapor ile MSB Personel Genel Müdürlüğüne iletilmiş; ayrıca SİMESEN adına Çalıştay’a katılma talep edilmiştir.

Söz konusu talebimiz üzerine MSB Per.Gn.Md.Yrd.Alb.Güner GÜNDOĞDU tarafından çalıştaya davet edildik. Çalıştaya SİMESEN adına Gn.Bşk.Yrd.Mustafa YALÇINKAYA ve Ank.Ş.Bşk.Kemal DUMAN katılmıştır.

Çalıştay konuları ve icra tarzının camiamızca merak edilen ve sendikal faaliyetimizin özüne ilişkin hususları içermesi nedeniyle detaylı bir şekilde sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

-Çalıştaya MSB, Gnkur.Bşk.lığı, Kuvvet Komutanlıkları (Jandarma ve Sahil Güvenlik hariç), Milli Mayın Faaliyet Merkezinin ilgili dairelerinden temsilciler katılmıştır.

-Çalıştayın 16.04.2019 saat 11.10’da başlayan GÖREVDE YÜKSELME konusunda;

--3 yıldır değişikliği yapılamayan görevde Yükselme Yönetmeliğinin son şeklinin 25 Nisan 2019 tarihinde yapılacak toplantıda verildikten sonra metnin Mevzuat Genel Müdürlüğüne gönderileceği, Yönetmelik değişikliğinin yapılmasına müteakip  sınavların yapılacağı (Toplantı esnasında “Değişikliği beklemeye gerek olmadığı Gnkur.Bşk.lığı gibi Üst Yönetmeliğe göre sınavın yapılabileceği ve bir sorun yaşanmayacağı” ifade edilmiştir.)

--Yönetmelikteki 6 yıl aynı kurumda çalışma süresinin 5 yıl olarak, atanılacak kurumda en az altı ay fiilen çalışma süresinin 2 yıl olarak (mevcut kurum memurlarının lehine) değiştirilmesinin teklif edildiği,

--Santral operatörü (davasını kazandığımız), kasiyer gibi GİHS’de olmasına rağmen Destek Hizmetleri Grubunda gösterilenlerin durumunun düzeltilmesi için Gnkur.Bşk.lığınca teklif yapıldığı,

--Unvan değişikliği sınavlarının (maliyetinin yüksek olması nedeniyle) tüm kurum ve kuvvetler adına tek elden yapılması için çalışma yapıldığı,

--Mevcut durumda GYS’ye tabi MSB Kh.da 1081, Taşra Teşkilatında 2051 boş kadro olduğu,

--Boş kadroların tamamının değil personel yönetiminin yıllara sari planlaması maksadıyla %20 veya %10 kadarının sınavlara açılacağı ve sınavların aynı oranlarda periyodik bir sıra ile yapılmaya çalışılacağı,

-- MSB Kh.da 110 adet Ş.Md. ve Ş.Md. Yrd. Kadrolarının 3046 S. Kanun (1 Nolu CBşk.lığı kararı) gereğince kapatılmasının gündemde olduğu, buna mukabil olarak MSB Kh.da VHKİ ve bazı Memur unvanlı kadroların tamamının Uzman Memura dönüştürülebileceği, karargah dışında (Kuvvetler dahil) ihtiyaç olan yerlere Taşra İçin Uzman Memur unvanlı kadroların ihdas edilebileceği, 

  hususları           Kurum yetkililerince ifade edilmiştir.

 

*SİMESEN adına söz alınarak;

** MSB, Gnkur.Bşk.lığı, K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığında Ücret ve sosyal hakları da aynı olan sivil memurların görevde yükselme işlemleri yönünden farklı uygulamalarla karşılaştığı; Sınav değerlendirme ve başarı puanlarının farklı (bir kurumda 60, bir kurumda 70 olarak) belirlendiği, bir kurumda 2-3 yılda bir sınav açılırken bazı kurumlarda hiç sınav açılmadığı, aynı unvana yönelik açılan sınava aynı branş/meslekte olanların bir kurumda müracaatı alınırken diğer kurumda alınmadığı belirtilmiş ve kurumsal bağlılığı sarsan uygulamalara son verilmesi için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde bu kurumların her birinin ayrı kurum olarak değil MSB’nin tek kurum olarak tanımlanması ve sınavları yaptırması talep edilmiştir.

** MSB’de 2017 yılı içerisinde açılan sınavda vize edilmiş Milli Savunma Uzmanlığı kadrolarının yarısının diğer kamu kurumu çalışanlarından alınmasının, yıllardır MBS’de çalışan ve ilk kez yükselme olanağı bulunan personelin mağduriyetine neden olduğu, Sivil devlet memurlarının hak ettiği kadroların yarısının diğer kamu kurumu çalışanlarına tahsis edilmesiyle sadece bu personelin kurumsal dışlanmışlığı değil, diğer kurumdan alımı yapılan Uzmanların da Milli Savunma Hizmetlerine adaptasyon sorunun gündeme getirildiği.

**Milli Savunma hizmetlerinin gereklerinden kaynaklanan disiplin ağırlıklı katı çalışma kurallarıyla yıllarca yoğrulmuş sivil memurlardaki hizmet anlayışını diğer kurumlardan alınan Uzmanlarda göremeyen üniformalı karar mercilerinin kuvvetlerde yapılması gereken sınavları maalesef bu nedenle ötelediği ve bu durumun Sendikamızla yapılan sözlü diyaloglarda dile getirildiği ifade edilmiştir.            Bu nedenlerle Milli Savunma Uzmanlığı ve Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı sınavlarının sadece kurum içine yönelik olarak yapılması talep edilmiştir.

** 676 sayılı KHK’nın 61’inci maddesiyle 1325 s.K.a eklenen Geçici  Madde 5 ile MSB bünyesinde Milli Savunma Uzmanı, Geçici  Madde 6 ile Gnkur.Bşk.lığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Silahlı Kuvvetler Uzmanı atanabilmesi için maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıllık süre zarfında sınavların sonuçlandırılmasının hüküm altına alındığı. Söz konusu 1 yıllık süre içerisinde MSB bünyesinde sınavların tamamlandığı, Ancak Kuvvet Komutanlıklarında A Grubu Kariyer Uzman fiili kadrosu olmaması ve Gnkur.Bşk.lığında sadece 5 kadro bulunması nedeniyle Geçici Madde 6’nın uygulama alanı bulamadığı. Bu nedenle Gnkur.Bşk.lığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Silahlı Kuvvetler Uzmanı ataması yapılamadığı ve ihtiyacın karşılanamadığı belirtilerek sınav yapılmasına yönelik Kanun değişiklik teklifi yapılmıştır.

 

-Çalıştayın 16.04.2019 saat 13.30’da başlayan ROTASYONA konusunda;

--MSB ve Hv.K.K.lığı temsilcileri uzun süreli aynı görevde çalışmaktan kaynaklanan mesleki körlüğe son verilmesi için Rotasyonun uygulanabileceği ancak zararlarının da farkında olduklarını ifade etmişlerdir.

--Gnkur.Bşk.lığı ve diğer Kuvvet K.lığı temsilcileri açıktan alım, sözleşmeli personel istihdamı ve diğer personel desteği kapsamında bu ihtiyacın giderilebileceği bu nedenle rotasyona olumsuz baktıklarını ifade etmişlerdir.

*SİMESEN adına söz alınarak;

**Rotasyona ilişkin diğer kamu kurumlarındaki durum ve araştırma raporlarını incelediğimizi,  Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliklerinde değişiklik yapmakla birlikte Adalet Bakanlığında; yaşanan sıkıntılar nedeniyle rotasyon uygulamasına başlanamadığı, Milli Eğitim Bakanlığında sendikalarının dava açtığı rotasyon uygulamasından vazgeçildiğini; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Yönetmeliğin söz konusu rotasyon hükmünün 2016 ve 2017 yıllarında uygulanmadığı 06 Temmuz 2018 tarihinde yapılan değişiklikle Yönetmeliğin bu hükmünün 2018 yılı için de uygulanmayacağının düzenlendiği,

                Akademik İncelemelerde de rotasyon uygulamasının bireysel anlamda bir yararının olmadığı, rotasyona uğrayanların duygusal, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan etkilenmesi sebebi ile görevlerinde motivasyon eksikliğine sebep olacağı, yeni görev yerlerinde uyum güçlükleri vb. sorunlar yaşaması nedeniyle verimliliğin düşeceği, kurumsal hafızının zarar göreceği tespit edilmiştir.

                Mevcut mevzuata uygun olmayan Rotasyon sisteminin ne kurumsal hafıza yaklaşımına, ne kamu ekonomisi yaklaşımına ne de yıllarca bu kurumda çalışmanın külfetine katlanan; ve bu nedenle bu kurundan diğer kamu kurumlarına geçişi fırsat bilen sivil memur gerçeklerine uygun düşmediği,. Kurumlarımızın mevcut uygulamalarında;

-              Sağlık yeterlilikleri yönünden üniformalı askeri personel gibi değerlendirilen sivil memurların her an sağlık nedeniyle kurumdan resen çıkarılma korkusuyla çalıştığı,

-              657 s.K.un 232’nci maddesi ile çalışma kuralları yönünden askeri mevzuata tabi kılınan sivil memurların, karşılıksız fazla çalışmaya, gece eğitimine, nöbete bırakıldığı bu hükme dayanılarak mesai saatleri askeri amirlerce istenilen şekilde düzenlenebildiği için mesai düzeni ve huzuru bulamadığı,

-              1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu kapsamında sivil memurların askeri şahıs sayıldıkları,

-              TSK Beden Eğitimi ve Spor Mevzuatı kapsamında da askeri şahıs sayılan sivil memurların, Futbol müsabakalarında Hakem olmalarının dahi yasaklandığı,

-              211 s. İç Hizmet Kanunu’nun 115, 116’ncı maddeleri ve İç Hizmet Yönetmeliğiyle sivil memurlar, astlık-üstlük ilişkisi yönünden askeri mevzuat hükümlerine ve dolayısıyla tamamı asker olan amirlerin askeri disiplin uygulamalarına maruz kaldıkları,

Yukarıda sayılan külfetlerin dışında buna benzer birçok mağduriyeti yaşayan sivil memurlara bu Kurumda çalışmanın gereklerinden kaynaklanan ve katlanmak zorunda kaldıkları mevzuat, yaptırımlar ve mahrumiyetlerin karşılığı TSK’nın hiçbir ücret, özlük ve sosyal hakkından yararlandırmayıp birde zorunlu rotasyon getirmenin ne hakkaniyetle nede adaletle bağdaşmayacağı,

Kara Kuvvetleri Temsilcisi Yüzbaşımızın ifade ettiği gibi rotasyonun ağır sosyal etkileri göz önüne alındığında kurumdan kaçışları arttıracağı,

Sivil memur çalışanların işlerine ve mesleki gelişimlerine odaklanmalarını engelleyecek, çalışma barışını ve kurumsal iş birliğini bozacak ve çalışma hayatında huzursuzluğu hâkim kılacak zorlama bir tedbir olan rotasyonun idaremizin gündeminden çıkarılması gerektiği hususları ifade edilmiştir.

SİME-SEN Genel Merkez Yönetimi

Yazılım &Tasarım OMEDYA