HEDEF: ONURLU SENDİKACILIK

VİZYONUMUZ 

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN); kanunlar ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi, ayrıca; her türlü haksızlık, ayrımcılık, ötekileştirme ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç ve görev sayar. Bu amaçların/görevlerin gerçekleştirilmesi için evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde hareket eder.

MİSYONUMUZ

Sivil memurlar Sendikası (SİME-SEN); Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak, sendika, çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve statü yönünden hak ve menfaatlerini gözetme, genişletme ve kurumsal itibarını arttırma, demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına hizmet etmeyi, milli ve manevi değerleri gözeterek toplum ve çalışma barışını tesis etmeyi, kamu yönetiminde etkin ve verimli çalışmanın sağlanması için çözüm önerileri geliştirmeyi, hür sendikacılık ilkeleri içerisinde; meslekî hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, bulunduğu faaliyet alanına dahil kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin tamamının sendikal güvencenin içine alınabilmesi maksadıyla üye olması için çalışma, üyelerin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde özgürlük alanlarını koruma ve geliştirme amacı doğrultusunda çalışmalar yapar.

 Bu amacın gerçekleştirilmesi için; tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkilerden başka;

a) Üyelerinin yaptığı işe, harcadığı emeğe uygun, insanlık onuruna yaraşır bir yaşam ve adaletli bir ücret sağlamaya, daha iyi çalışma şartları, yükümlülükleri, iş güvenliği daha yüksek mesleki saygınlık kazandırmaya ve grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı elde etmeye çalışır. 

b) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli üyelerinin dahil oldukları organizasyon yapısının ve yürütmekte oldukları hizmetlerinin gereğine uygun olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5’inci maddesine “faaliyet konusuna uygun” hizmet kolunun da eklenmesi için çaba sarf eder.

c) Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak istikbal ve cumhuriyetin korunmasını hedefler, buna yönelik kültürel ve sosyal çalışmalarda bulunmaya çalışır.

ç) Üyelerin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmeler sağlayacak tedbirleri alır.

d) Üyelerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve üyelerin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret eder.

e) Üyelerin mesleklerinde daha iyi ilerlemesi, gelişmesi ve dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomikve teknik eğitim çalışmalarına önem verir.

f) (ilave 27.01.2018) Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımı arttırma amacına yönelik olarak yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek, yaşama ve çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlar.

g) Üyelerinin adil ve tarafsız bir atanma, yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme hakkından yaralanabilmelerini sağlamaya ve kamudaki atamaların liyakat ve kariyer sistemine göre uygulanmasına çalışır.

ğ) Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.

h) (değişiklik 27.01.2018) Engelli ve engelli yakını olanlar ile malûl gazi üyelerin özel olarak korunması, desteklenmesi için sosyal devlet anlayışıyla sağlanan haklardan yararlanması, çalışma ortamlarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için yasal düzenlemeler yapılması için çalışmalar yapar.

ı) Üyelerin çalışma ortamlarında ve sosyal haklarını kullanılırken maruz kaldıkları eşitsizlikleri ve haksızlıkları önleyerek, Anayasa’dan ve/veya uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmalarının önündeki engellerin kaldırılması bu ilkelere aykırı uygulamaların önlenmesi ve üyelerin daha çok insan ve devlet memuru onuruna yaraşır şartlarda ve kurallarda sivil hukuk kurallarına göre çalışmalarının sağlanması amacıyla çaba sarf eder. Gerektiğinde, hukuksal, sosyal ve ekonomik yardım yapar, organizasyon düzenler.  

 i) Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, çalışanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

j) Kamu görevlilerinin hak ihlallerine neden olan ve müzakere yöntemleriyle çözümlenemeyen ya da çözümlenmesi mümkün olmayan çalışma yasaları, tüzükler, iş yeri çalışma yönetmelikleri, genelge ve işyeri genel emirlerindeki anti-demokratik uygulamaların kaldırılması için mücadele eder. Demokratik çağdaş, insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar.